Европейска Езикова Рамка за Езици и ползването им

Ниво – “A1”

Разбиране при слушане – Разбирам познати думи и основни изрази, свързани с мен, семейството ми и конкретното ми обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Разбиране при четене – Разбирам познати имена, думи и прости изречения, например надписи на плакати, каталози, меню в ресторант и етикети в магазин.

Говорене, речево общуване – Общувам с прости изрази, когато събеседникът е готов да повтори по-бавно или да поясни и ми помогне да формулирам изказа си.

Спонтанна реч – Използвам прости изрази и изречения, за да опиша мястото, където живея, и хората, които познавам.

Писане – Формулирам кратко съобщение, например поздравление на пощенска картичка и попълвам формуляри с лични данни, например име, националност и адрес в хотелски регистрационен формуляр.

Ниво – “A2”

Разбиране при слушане – Разбирам изрази и често употребявана лексика, свързани с всекидневието (лична или семейна информация, пазаруване, и работа) . Схващам основната идея в кратки и ясни послания и съобщения.

Разбиране при четене – Чета кратки текстове. Откривам специфична информация във всекидневните материали като обяви, проспекти, менюта и разписания и разбирам кратки писма.

Говорене, речево общуване – Общувам във всекидневни ситуации, които изискват пряк обмен на информация по познати теми. Справям се в ситуации на краткотрайно общуване, въпреки че обикновено не разбирам достатъчно, за да мога сам да поддържам разговора.

Спонтанна реч – Използвам определен набор от изрази и изречения, за да опиша накратко семейството си и околните, условията при които живея, образованието и настоящата или предишната си професия.

Писане – Формулирам кратки съобщения. Мога да напиша обикновено писмо, като напр. да благодаря на някого за нещо.

Ниво – “B1”

Разбиране при слушане – Разбирам основните идеи във всекидневната реч по познати теми, използвани на работното място, в училище и през свободното време. Разбирам основната идея на радио – или телевизионни програми на актуални теми, или въпроси от личен или професионален характер, когато речта е сравнително бавна и ясна.

Разбиране при четене – Разбирам текстове, които съдържат предимно всекидневна или свързана с работата лексика. Разбирам пожелания, чувства и събития в писмен текст.

Говорене, речево общуване – Справям се с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страната, в която се говори съответният език. Дори без предварителна подготовка се включвам в разговор на позната тема от личен характер или свързана с всекидневието (семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития).

Спонтанна реч – Описвам своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочвам причини и обяснявам мнения и планове. Разказвам случка или предавам сюжета на книга или филм; описвам своите впечатления.

Писане – Съставям свързан текст на теми, които са познати или от личен интерес. Съставям обикновено писмо, което описва личния ми опит или впечатления.

Ниво – “B2”

Разбиране при слушане – Разбирам продължителна реч и лекции и проследявам дори сложни аргументи на сравнително познати теми. Разбирам голям а част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. Разбирам филми, в които речта е на общоприетата езикова норма.

Разбиране при четене – Чета статии и доклади, свързани със съвременни проблеми, в които авторите изразяват особено отношение или позиция. Разбирам съвременна литературна проза.

Говорене, речево общуване – Общувам с лекота и непринуденост, което прави контакта с чужденци напълно възможен. Активно участвам в дискусии на позната тема, като пояснявам и подкрепям мнението си.

Спонтанна реч – Давам ясно и подробно описание по широк кръг теми, свързани с личните ми интереси. Разяснявам гледаната си точка по даден въпрос, като посочвам предимствата и недостатъците на различните мнения.

Писане – Съставям подробен текст по широк кръг теми, свързани с моите интереси. Посочвам аргументи в подкрепа или срещу конкретна гледна точка в есе или доклад. Съставям писмо, като подчертавам значението на личния си опит.

Ниво – “C1”

Разбиране при слушане – Разбирам продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана и връзките са само загатнати. Разбирам телевизионни програми и филми без особени усилия.

Разбиране при четене – Разбирам дълги и сложни фактологични литературни текстове, като оценявам различията в стиловете. Разбирам специализирани статии и дълги технически инструкции, дори когато са извън моята област.

Говорене, речево общуване – Изразявам се гладко и непринудено без особено затруднение. Използвам езика гъвкаво и ефективно за социални и професионални цели. Формулирам точно идеи и мнения и умело общувам със събеседниците.

Спонтанна реч – Изразявам ясно мнението си по сложни теми с под-теми, като анализирам отделни точки и завършвам с подходящо заключение.

Писане – Задълбочено обосновавам мнението си в ясни и добре структурираните текстове. Разсъждавам по сложни теми в писмо, есе или доклад, като акцентирам върху съществените факти. Подбирам подходящ стил за евентуалния читател.

Ниво – “C2”

Разбиране при слушане – Нямам затруднения с разбирането на всякакъв вид разговорна реч, на живо или на запис, дори когато е естествено темпо, при условия че разполагам с известно време за да свикна с местният акцент.

Разбиране при четене – С лекота чета повечето писмени форми, включително абстрактни със сложни структурни или езикови текстове като наръчници, специализирани статии и литературни творби.

Говорене, речево общуване – Без усилие участвам в разговор или дискусия на различни теми и съм добре запознат с идиоматични и разговорни изрази. Изразявам се гладко и предавам точно и най-леките смислови оттенъци. Ако все пак имам проблем, пояснявам мисълта си и преодолявам недоразумението, като преструктурирам изказа си, без това да бъде забелязано от отсрещната страна.

Спонтанна реч – Правя ясно и точно описание и се аргументирам в подходящ за контекста стил, като следвам логиката на разговора, което помага на събеседника да долови, запомни и обмисли акцентите в разговора.

Писане – Съставям ясен и добре структуриран текст в подходящ стил. Съставям сложно писмо, доклад или статия, които представят някакво събитие и имат добра логическа структура, улесняваща читателя да забележи и запомни акцентите в темата. Съставям резюмета или рецензии на текстове на професионална или литературна тематика.